Abstrakt Hverdag (udskoling)

Abstrakt Hverdag (udskoling)

Section group

Hvordan er vores hverdag blevet abstrakt? Og hvordan gør man abstrakte og vilde tanker til noget konkret? Det er nogle af de spørgsmål, som udstillingen Abstrakt Hverdag rejser.

STED
Vejle Kunstmuseum

KLASSETRIN
Udskoling

VARIGHED
1 ½ time

PRIS 
525 kr.

INDHOLD OG FORLØB
Begrebet abstraktion bliver oftest knyttet til modernismen, der er resultatet af det moderne menneskes erkendelse af et nyt, måske gudløst verdensbillede, hvor ny teknologi, storbyens tempo og individets fremmedgørelse står centralt.

Hovedpointen i udstillingen er, at det abstrakte rum er foregået parallelt med den medieteknologiske udvikling, der tog fart i begyndelsen af det 20. århundrede – fra fotografi og film til røntgenapparater over i nyere tids teknologier som internettet og virtual reality. Billeder rækker i dag ud over tid og sted og er blevet vilkår for udfoldelsen af menneskets eksistens, krop og syn. Det abstrakte er med andre ord blevet vores hverdag. Udstillingen er bygget over Michael Kjærs Ph.d.-afhandling ”Synliggørelser”, som ser på hvordan den abstrakte kunst hænger sammen med vores hverdag.

Efter en introduktion til udstillingen skal eleverne lave en fotoopgave på deres mobiltelefon. Gruppen skal sammen præsentere en hverdagsabstraktion ud fra nogle benspænd.

FAG OG FÆLLES MÅL
Billedkunst, historie, dansk og samfundsfag

Billedkunst
Eleven kan redegøre for billedsymbolers betydning og har viden om visuelle symbolers betydning. Eleven kan analysere billeders funktion i en given kontekst.
Eleven kan vælge mellem forskellige optikker i billedanalysen og formidle viden med billeder. Eleven kan bidrage med visuelle udtryk i kulturprojekter.
Eleven får viden om layout og billeders kommunikative funktion inden for andre fagområder.

Historie
Eleven kan relatere historiske ændringer i hverdag og livsvilkår over tid til eget liv og kan anvende kilder til at opnå viden om fortiden.
Eleven kan fortælle om, hvordan mennesker er påvirket af og bruger historie i fx samtidskunsten.

Dansk
Eleven styrkes i sin indlevelsesevne og de æstetiske, etiske og historiske temaer, som udstillingen rejser.
Eleven får styrket sin beherskelse af sproget og fremmet sin lyst til at bruge sproget personligt og alsidigt i samspil med andre.
Eleven udvikler en åben og analytisk indstilling til samtidens og andre perioders og kulturers udtryksformer.

10. klasse - tilvalg
Teknologi og kommunikation (under mediekultur).
Eleven kan analysere medieproduktioner og vurdere egen medieproduktion til en social og kulturel sammenhæng. Eleven får med dette skoleforløb indsigt i mediemønstre og -vaner i et samfundsmæssigt perspektiv.

EMNER / TEMAER HJEMME PÅ SKOLEN
Modernisme, historie, billedteknologi, industrialisering, billedkommunikation, reklamebilleder, sociale medier, billedforståelse, billedets magt, billedsprog, kommunikation, billedmanipulation, arkivering, erindring og samfund.

Tilmelding til Abstrakt Hverdag (udskoling)

Museum second column

Museum second column information

Vejle Kunstmuseum
Flegborg 16-18
7100
Vejle