HEKS. Ordets magt - billedets magt! (mellemtrinnet)

HEKS. Ordets magt - billedets magt! (mellemtrinnet)

Section group

Når ord og billeder påvirker vores syn på andre.

STED
Kulturmuseet Spinderihallerne og Vejle Kunstmuseum

KLASSETRIN
Mellemtrin

VARIGHED
3 timer (inkl. gåtur mellem de to museer) Onsdage 8.30 -11.30 fra 18. oktober 2017 til 7. februar 2018

PRIS
1050 kr. (max. 30 elever)
(Ud over det samlede forløb kan bookes omvisning af 1 times varighed i begge udstillinger. Pris 350 kr.).

INDHOLD OG FORLØB

I 2017 markerer VejleMuseerne én af reformationens konsekvenser ved at markere 400-året for Christian den Fjerdes forordning ”Mod Troldfolk og deres Medvidere”. To udstillinger, Heks på Kulturmuseet Spinderihallerne og Hex på Vejle Kunstmuseum tematiserer hvordan ordets og billedets magt kunne føre til forfølgelser og afbrændinger af de mænd og koner, der blev beskyldt for trolddom, 100 år efter Luthers teser.

Ordets magt: På kulturmuseet er fokus Christian den Fjerdes forordning fra 12. oktober 1617 og to udbredte bogværker, Malleus Maleficarum og Compendium Maleficarum, der demonstrerede heksenes samfundsskadelige handlinger.

Billedets magt: På kunstmuseet viser grafiske tryk fra 1500-1600-tallene arketypiske billeder af hekse sammen med nutidige fortolkninger af hekse.

Skoleforløbet, som foregår på både kulturmuseet og kunstmuseet, har til hensigt at give eleverne et indblik i en væsentlig historisk periode. Vi vil med kulturhistoriske genstande og kunsthistoriske billeder skabe forståelse for nogle af de mekanismer, der med baggrund i politik og visuel kultur øver afgørende indflydelse på, hvordan mennesker behandler hinanden.

Inspireret af ordets magt i trolddomsprocesserne på kulturmuseet skal eleverne arbejde med dilemmaer, der – inspireret af måden, vi i dag omtaler hinanden på sociale medier – omsættes til deres egne magtfulde ord om væsentlige emner.

På kunstmuseet er udgangspunktet billeders evne til at påvirke vores opfattelser af en sag: Vi skal se på arketypiske versioner af hekse, nye som gamle. Vi skal diskutere hvordan billedfremstillingerne forsimpler og bidrager til en unuanceret opfattelse af andre mennesker. Med det in mente skal eleverne i en kreativ workshop selv prøve kræfter med at skabe billeder, hvor en konkret positiv eller særligt negativ fremstilling former et holdningsbestemt budskab.

Forløbet styrker elevernes evne til at forholde sig til den billedstrøm, vi er omgivet af i det daglige.

FAG OG FÆLLES MÅL
Historie

Punkter i historiekanon: Reformationen, Christian den Fjerde.

Kompetenceområde: Det lokale, regionale og globale.

Kompetencemål: Eleverne opnår indsigt i forudsætninger, forløb og følger af møder og sammenstød mellem kulturer på lokalt, regionalt og globalt niveau. Eleverne kan give eksempler på mod- og medspil mellem samfundsgrupper og -lag.

Eleverne kan fortælle om omverdenens indflydelse på danske forhold politisk, kulturelt, økonomisk og socialt samt om dansk påvirkning af tilsvarende forhold i omverdenen.

Færdigheds- og vidensmål: Eleven kan forklare renæssancen i sammenhængen med konkrete begivenheder lokalt, regionalt, nationalt og internationalt (handel, krige, de store opdagelser), samt forklare hvordan begivenhederne har haft betydning og effekt på hverdagslivet og byudvikling. Eleven har viden om samspil mellem aspekter fra dansk og omverdens historie.

Kildearbejde: Eleven kan bruge kildekritiske begreber i arbejdet med historiske spor, medier og andre udtryksformer. Eleven kan læse historiske kilder og udtrykke sig mundtligt og skriftligt om deres indhold og formål.

Billedkunst
Billedfunktion
Eleven kan analysere billeders funktion i en given kontekst.
Eleven har viden om visu­elle symbolers betydning.
Eleven har viden om billeders kommunikative funktion.

Billedkommunikation
Eleven kan udtrykke idéer og betydninger visuelt.
Eleven kan formidle viden med billeder.

EMNER / TEMAER HJEMME PÅ SKOLEN
Trolddom og hekseri. Ordets og billedets magt. Overtro og fordomme. Mobning. Forfølgelse. Ret og straf. Kirke og stat. Hate-speech. Køn.

Tilmelding til HEKS. Ordets magt - billedets magt! (mellemtrin)

Museum second column

Museum second column information

Kulturmuseet Spinderihallerne
Spinderigade 11
7100
Vejle